Politeia w fazie produkcji,秋天。 杰克·约科姆·皮亚特

Politeia w fazie produkcji

15.października2018年河

Z dniem dzisiejszym Politeia,系统składaniapropozycji do projektu Decred,wchodzi wfazęprodukcyjnąna siecigłównej。 Wydarzenie to oznaczarównieżodstąpienieorganizacji odpowiedzialnej zarozwójprojektu od sprawowaniapełnejkontroli nad zgromadzonym funduszem,którywzaokrągleniuopiewa na 570 000 DC。 23milionówdolarów,我与他人之间的关系被拒绝。 十分钟就可以了。 18miesięcy,wijecjesteśmybardzo zadowoleni z tego和Politeia wchodzi wfazęprodukcji。 Biorącwszystko到poduwagę,Trzeba jednakbyćświadomymtego 、, Politeia jestpotężnymnarzędziem:możeumożliwićona wszelkiego rodzaju pozytywndrozwóie,moależùyprowadieem Politeiaumożliwiaużytkownikomi interesariuszom Decred proponowanie,omawianie,współpracę,oraz fundowanie nowychprojektów,inicjatyw,czy zmian w protokole konsensusu sieci。 Jeśliinteresariusze聂wykażąSIE zdrowymrozsądkiemmoże到pociągnąćZA荞麦面poważnekonsekwencje,przez共chcępodzielićSIE swoimidoświadczeniami我obserwacjami JAKO dotychczasowy kustosz Skarbca funduszu PO到,ABYpowiadomićnaszych interesariuszyöpotencjalnychniebezpieczeństwachTEGO zadania。 Od uruchomienia sieci降低了lutym 2016的工作量,通过balbarzooszczędna和kwestii wydawaniaśrodków,wydawszy od tego czasu wprzybliżeniu130000 DCR,zyli ok了。 280万美元。 W dalszejczęścitego wpisuomówięwachlarztematówzwiązanychzzarządzaniemSkarbcem。

Kontrola nad Skarbcem

Gdy Politeia女士与女士(女士)在一起,Szybkie女士(女士)Podane女士(女士)交往。 “Jednakżeuwolnienie owychśrodkówwciążwymagająpodpisania przeze mnie transakcjiwypłat,jakomenadżeraOrganizacji rozwoju,co oznacza,“ taka kontrola nadśrodkamijest jedynie” Z racji tego,wo​​lewolnienieśrodkówz funduszu rozwoju projektu wymaga mojej aprobaty i przechodzi przez standardowy byt korporacyjny,zachowam prawo do zawetowaniawypłatśrodków。 Oczekujęoraz MAMnadzieję,ZE prawa TEGO nigdy聂BEDEmusiałwykorzystać,一个jedyneokoliczności,przyktórychBYM JErozważył到:(1)odczucie,ZE uwolnienieśrodkównaraziłobycałyPROJEKT呐niebezpieczeństwo,基本防空区(2)naraziłobyorganizacjęrozwoju projektu oraz /基本防空区mnie nakłopoty大虾。 吉迪·斯卡比(Gdy Skarbiec)在《世界观察报》上发表了演讲,现在在这里,他们是瓦加·韦伊·韦米尼奥尼奇·科维斯特·本·兹尼科马(wagawyżejwymienionych kwestiibędzieznikoma)。 Prace nad inteligentnym kontraktem dla Skarbcazacznąsięwkrótce,awprzeciągunastępnych3miesięcymamy zamiarprzedstawićwstępnąjegopropozycję。

Etos开源

下令开玩笑,推荐给开源的开发者,przez合作逻辑开玩笑,作者bywykorzystywał,作者为wiek udanychrozwiązań和praktyk takichprojektów。 Pomimo tego,ryptoe romromnawiększośćprojektówkryptowalutowych jest projektami开源,wiele z nich jestzarządzanychjak typowe byty korporacyjne,tzn。 istnieje w nich podstawowa i kluczowa grupadeweloperów,którejnie ma otwartegowstępu,wszystko,co owa grupazarządzi,wchodzi wżycie。 Deczozostałzałożonyw takisposób,abyumożliwiaćwielu grupomdeweloperówjednoczesnąpracęnadrónynyrepozytoriami,

您可以在以下任何一个页面上找到您的产品:w.rodrodisku korporacyjnymdeweloperówzatrudniasięi przypisujesiędo pracy nad projektami wsposóbodgórny,gdzie kontrolajakościodbywasiępodczas procesu zatrudniania Jakoktoś,kto przez ostatnie 10 latzatrudniłwielu dobrzerokującychdeweloperów,zdałemsobiesprawęz tego,te taka idea mijasięzrzeczywistością,i sam proces zatruiem je jest stoto,zatrudniania jest skto w proces rozwoju projektu。 Zamiastpowielać十sam podatny nabłędyproces w projekcie Decred,zachęcampotencjalnychdeweloperówdo tego,作者:po prostu stawilisięwgotowości,zaczęligrzebaćprzy tym,conajbardziezázízádzyzzyz,zázcádícázízádázázízáyzázázázízáyzázízázázázízáyzázázízázízádázáyzázízádázáyzázízá实用性和实用性。

作者:wiepróbobejściatego procesu ichociażbyłytrudne doprzejścia,作者:okazałysięszaleniepouczające。 乌兹维多米洛(Oświadomiłomi)到巴尔佐·维拉尼(Bardzowyraźnie),维克纳西(Wykonawcy)w丹尼什(Danych)Subdomenachmusząprzejśćproces weryfikacji,któryangażowaćbędziepracującychjużwykonawcóww danej subdomenie,np。 prospektywni wykonawcy zdziałumarketingumusząwykazać,dobrzeintegrująsięzpracującymjużzespołemimajądobrejjakościrezultaty。 Na podstawie tego,cowidziałemdo tej pory,mam zamiarzłożyćpropozycjęsformalizowania tego procesu,czyli utworzenia procesupoświadczaniadlawykonawcówDecred。 汉纬尔państwposiada SYSTEMYpoświadczaniabezpieczeństwa,通过weryfikowaćswój企业人事荚kątempracy DLAróżnychpaństwowychagencjizwiązanychžbezpieczeństwemkraju我którychintencją笑话zapewnienie,泽达纳osoba聂笑话obcym szpiegiem,CZY开玩笑niewiarygodnaW¯¯INNYsposób,基本防空区聂stanowizagrożeniaDLA organizacji。 Dla Decred taki procesmiałbyna celu wykazanie,potpotencjalny wykonawca(osoba)dobrze wpisujesięworganizację,zanimbędziemogłanaliczaćrachunki zaswojąpracę。 Należyzauważyć,ododnosiłobysię做wykonawców,jakrównież,podkonkonawców,z tym,proprocesbędziedokładniejszydladeweloperów,niżdla wykonawcdom en nynych。 奥兹纳卡扎(Oznacza)到żżżpo po,,,,,,żżz z z z go go pro pro pro pro pro im im im im im im im im im im na im im im na

Wienercejniezależności

Uruchamiając系统propozycyjny znacznie ograniczamswójwpływna projekt。 开玩笑地对dudecykamieńmilowy dla Decred进行了解释,这是一个非常重要的主题。dédeczjamifinansowymi projektu oznaczaznaczącywzrostniezależnościinteresariuszy。

否决,拒绝开庭。Pochylićsięnadkwestiąpodejmowania decyzji w ekosystemie拒绝了。 系统管理员以开玩笑的形式说出自己的意思,并解释了自己的观点,并提出了自己的建议。 Pomimopodobieństwdo korporacji,位于罗尼(Również)基本行政区的posiada,与合作社(podojmowania decyzji)合作。 Podejmowanie dobrych decyzji wymaga,intuicji,orazdługoterminowegoplanowania,i mamnadzieję,interesariusze拒绝właśniena tej podstawiebędąw przyszjezwawacici。 Złedecyzje,z kolei,wynikajączęstoz niewiedzy,ignorancji,chciwości和Oraz myrazeniakrótkoterminowego; wszystkich tych cechpowinniśmysięwystrzegać。

Jakożeczyn oddaniagłosuw pewnym momencie nieodzownie stajesięaktem politycznym,wartoomówićkwestięzmów,oraz powstawania grup politycznych。 Oniebiściestaramsięoceniaćotaczającymnieświatbez baczenia na zdanie innych inuważam,开玩笑地说,wwilu sprawach,w tym z Decred。 Wmiarętego,jak interesariuszewypracująsobie swojewłasneopinie na tematróżnorakichzagadnień,naktórewprzyszłościnatkniesięDecred,zachęcamich doniezaleznożzezezstanzezezejewáasnešíkiajewásneiawásneiawásneia JeśliinteresariuszeucieknąSIE做formowaniablokówgłosującychžpredefiniowanymi agendami基本防空区zostanąnadmiernie przekabaceni przez wyroczniewewnątrzśrodowiskakrypto,以zakładam,泽odtworzymy szlak przetarty przez纬尔rządówpaństw,gdzie staniemy SIE jedynienarzędziem做podtrzymywania obecnego stanu rzeczy,一聂budowania nowego,lepszego希维塔。 Poprzez zaprojektowanie systemu bez wybieralnych i mianowanych przedstawicielijużna starciezmniejszyliśmypewnezachęty,którezbiegająsięprzyrządachpaństw,np。 to,potpotrzebny jest minimalny rozmiar grupy,którarzeczywiściemożemiećwpływnakształtowanieprocesu legislacyjnego。 Decredzostałzaprojektowany oddolnie,abyzapewniaćniezależnąreprezentacjękażdemu,ktogotówjestzaryzykowaćswoimwkłademw system,izachęcaminteresariuszy do tego,abymyśleliw。

互助联盟

Podczas sprawowania roli kustosza organizacji rozwoju致谢dą,yłemdo tego,作者trzymaćjąz dala odkonfliktówinteresów。 Z racji tego,budbudujemy w projekcie决定将Nowy rodzaj基础设施niebyło推荐给zadanie。 W Decred chodzi ozbliżenieinteresówpo to,abyosiągnąćwielkie rzeczy,więcjeśliniebędziemyostrożni,względniełatwobędzieorozbieżnośgna tychinteresówprzez。 我很高兴与他人互动,我是特尼科·奇·格齐耶到蒂尔科·莫利维(TylkoMożliwe)。

Jest wieleprzykładówkonfliktuinteresów,którychuniknąłempodczaszarządzaniaSkarbcem。 我们wczesnym体育场życiaprojektupadłasugestia,阿比środkifunduszuulokowaćw biletach股权证明达德,阿比Funduszmógłpowiększaćsięonagrodęz wydobyciabloków。 杰德纳克(Jednakżeniedość),要继续进行十场比赛,向罗兹·皮塔尼·纳塔尼(rodziteżpytanie natury)说:“杰克·比莱蒂(jak te bilety)miałybyzagłosować?”。 Takaniejednoznaczność到bardzopłodnepole do powstawania konfliktuinteresówi tworzy有问题的o charakterze nadzoru,więczadecydowałem,żeulokowaniezasobówSkarbca w系统的证明经证明是由ło。 由,到wykorzystaćjego zasoby do ufundowania wydobycia,减少了GPU技术的开发。 W wyniku tego interesy Organizacji Rozwoju作者:byby W.sprzecznościz interesamiproductionntówsprzętudo wydobycia Proiakt Siawybrałtąwłaśnieścieżkęinatknąłsięnadokładnieprzewidziany przeze mnie 10 konfliktinteresów,któryzauważyłem,gdypodsuniętomi 10pomysł。 W rezultacie Siaodczułna sobie konsekwencjepoważnegorozbicia i sfrustrowania swojejspołeczności。 Wprzyszłościbędziewięcejprzykładówkonfliktuinteresów,dlategoważnejest,abyśmypracowali razem,aby ichunikać。

Profesjonalneusługi

Mamdośćmieszane odczucia,jeślichodzi o obcowanie z dostawcami profesjonalnychusług,np。 Prawnych,księgowych,zgodnościprzepisów,oraz marketingowychzarównow innych moichprzedsiębiorstwach,jak iw Decred。 Uważam,wieluusługodawcówwystawia rachunki na maksymalne sumy,któreujdąim na soso,wodróżnieniuod tego,jakie sumy powinninaliczyćza rzeczywiste efekty swojeny pracy oraz。 Abyuniknąćpodobnych scenariuszy,idealniebyłobymiećswójwłasnyzespół,którybezpośrednio,regularnie nadzoruje和zarządzapracąświadczonąprzez profesjonalne都是坚定的。 Ješlinie makogoś,kto napełenetat zajmujesięowymizewnętrznymiwykonawcami,całeprzedsięwzięcieszybkomożeobrócićsięw ogromne marnotrawstwopieniędzy。

Niezależnośćwykonawców

Częstopojawiającym收到了来自Politei开玩笑的书,然后由wykorzystywana przez interesariuszy dozarządzaniawykonawcami zprzesadnądbałościąo detale进行了修改。 Jakwspomniałemwcześniejw pytanie o etos开放源代码,uważam,ludziepracująnajlepiej wtedy,gdypracująnadczymś,conaprawdęichinteresuje,niezależniezčenzázýnázýnak,Zyed mamy nares, PróbaużyciaPolitei w十sposóbnajprawdopodobniejprzyniosłabydrastycznie odwrotny skutekzniechęcająctym samymwykonawcówdo pracy przy projekcie。

Przeznaczeniem Politei jest funkcjonowanie jako cyfrowawspólnota,gdzie nowepomysłysa podsuwane,omawiane,fundowane,oraz wykonywane wsposóbdobrowolny。 W przypadkuszczególniekłótliwejróżnicyzdańmiędzywykonawcami w zakresie danej subdomeny,np。 w przypadku,gdzie wykonawcy zarzucone zostaje nieodpowiedniepostępowaniei zalecasięzwolnienie go z kontraktu,sam spiera sied zopiniąpozostałychw teziezóziezóziezázéziezázie Pozarozwiązywaniembardziej skrajnychsporówsystem Politeia nie powinienbyćwykorzystywany w celachzarządzaniawykonawcami,gdyżw przeciwnym wypadkumożemyzmienic kwestiewizmýmzyzymzyzyzymzyzyzyzumyzómzözyzyzómzızızızózdzania kadra

Wybierani i mianowani przedstawiciele

Jednym zcelówprojektu礼貌地说说wyeliminowanie wybieranych和mianowanych przedstawicieliwszędzietam,从gzzie到możliwe。 Utrzymującnasząhierarchięmożliwiepłaskąmożemyuniknąćpowstania typowychrólblokującychdostęp,któresąobecne w korporacjach,np。 działkadr zatrudnia jedynie ludzi,którzywyglądająW¯¯sposóbX,ukończyliszkołęY,oraz玛雅doświadczenieW¯¯branżyZ. Prosta obserwacja polityki呐skalępaństwowąujawnia,泽większośćwybranych przedstawicieli trawigłębokozakorzeniony konfliktinteresów:到CHEC bycia wybranym motywuje ICH做mówienia迪高,合作者:by ayrealizowaćswoje cele swoichfinansistówzaraz po udanych wyborach。 Oficjele,którychniemożnawłatwysposóbzastąpić,czyodwołać,w podobnysposóbkreująinstytucjonalne tarcie,np。 SądNajwyższyStanówZjednoczonych。 Zamiast ponowniewdrażaćznane nam iposiadającebłędystrukturypowinniśmyskupićsięna budowaniu nowychsystemóttak,jakzrobiliśmytojużz naszym systemem konsensusu iPoliteią。

葡萄球菌

Jako rezydent芝加哥和伊利诺伊州立大学Stanach Zjednoczonych jestem bardzoświadomytego,jakzłyobrótmogąprzybraćsprawy,gdy nieodpowiedniozarządzasięuprawnieniami。 项目名称:否决权,斯坦诺维奇,联邦行政管理,法律顾问,拒绝。 NiektórzymogąpostrzegaćplatformęPoliteia oraz Skarbiec projektu jakoszansęn​​a wzbogaceniesięjego kosztem,cosłózsięz celemn istnienia tego funduszu,którymjestzwięzzychózózgozózgozózgoçózózgoçózózózóz

W kwestiiwykonawcówjestem zdania,żpo powinnosięimpłacić,jeślinieprzemawiająza tym konkretne i miarodajne要求谨慎。 Zwolniłemkilkuwykonawcówna podstawie tego,dostarczane efekty pracyjakościowoniepokrywałysięzwysokościążądanegoi otrzymanego za nie wynagrodzenia。 Cykliczne pozbywanie,在jazerównież和sporejilościpracy上分享了wymagałood naszej ekipy krytycznegopodejścia的信息。

StopniowewejściewplatformęPoliteia

Uruchomienie平台Politeia stanowiznacznązmianęw sposobie,w jakidziałaDecred,winie nienależysięspodziewaćpo niej ogromnejwydajnościna samym starcie。 Obsługa,jak itrwająceprace deweloperskieprzebiegaćbędąbez zmian,alemożeminąćparędobrych chwil,zanimwiększeprojektynabiorątempa。 Nowi wykonawcy,zarównopojedynczy,jak i firmy,powinnipostawićsobie najpierw udowodnienie tego,potpotrafiądociągnąćswoje projekty dokońcaiwykazaćsięzeęzézézézézézwizlezzaimzaksbrnáz Napoczątkuspodziewamysięwielu propozycji skierowanych wstronęzasad funkcjonowania system,copomożenam lepiejzarządzaćoczekiwaniami wobecwykonawcówiużytkownikówy,patrz pro。

Zgromadzenie obecnychśrodkóww Skarbcuwymagałodyscypliny iprzezorności,więczalecałbympostawićsobie za punkt to,byeby nieczerpaćz niego przesadnie,czy nieoprónicinw。 好吧,请给我发疯的obecnym tempieodkładaniaśrodków。 17000 DCRzostałododane do Skarbca我们在2018 r。,podczas gdy wydatki na wynagrodzenia dlawykonawcówz tego samegomiesiącawyniosły好的。 200 ty。 多拉洛夫,oznacza,奥科沃28%z 700 tys。 dolarówdodanych dowartościSkarbcazostałowydane。 Z punktu widzenia rozwojuuważam,byebynynybyłobystopniowezwiększeniewydatkówwprzyszłości。 Jejeli tempo konsumpcjiśrodkówwzrośniezbyt szybko,ryzykujemypoważnewyczerpaniezasobówSkarbca i zmniejszenieefektywnościwydatkóww przypadku spadku kursu wymiany。 Obecnie好的。 60%misięcznychwypłatze Skarbca jest przeznaczanych narozwój。

Rozwójfunkcji kluczowych

Podczas gdy Politeiabędzieużywanado zatwierdzania wszystkichwypłatze Skarbca,处理十个dla“ kluczowego”人员e tebédlugaod tegaga od tego,którympodlegaćbędąinne grupy korzysta。 Zupełniejak administracja na szczeblu krajowym,w Decred odbywasięwieletrwającychprocesów,którewymagająobsadzenia pewnych funkcji iciągłejpracy。 Nieustanne tworzenie propozycji和koniecznośćich zatwierdzania przez interesariuszywymagajączasu w kwestii odpowiedniego przygotowania propozycji,jak irównieżmogąspowodoesprzy interpazyzypad elektoratu w。 Z punktu widzeniaprzepływupracy iproduktywnościtworzenie nowych propozycji nie ma sensu,jeślizmiany generowane przez kluczowy personelsąodpowiedniomałe。

W przypadku brakuciągłegoprzepływupropozycji od kluczowego personeluproponujęstworzenie dla nich ograniczeniabudżetu。 est obe to to to to inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund fund Ješligłównideweloperzybędązajmowaćsi sprawami,któreinteresariuszeuznająza niekorzystne,rozsądnymbędziestworzenie propozycjinawołującejdo odpowiedwniejzetóyich先贤。 Zgodnie zpowyższymikomentarzamiodnośnieniezależnościwykonawcówważnejest to,by zmiany tebyłyodpowiedniodużew skali tak,byuniknąćzarządzanianaskalęmikro。

Gros pracy wykonywanej przezgłównypersonest jest od ddłuższegoczasudostępnadla szerszej publiki,z nielicznymi tylkowyjątkamizwozozwizodacijdzdészeszej publiki, 扎罗沃诺·杰德纳(Zarównojedna),雅各布·普兰西斯·普鲁斯密西根州(Isnánie stanowi finansowego),布拉格(Bzemienia)德拉·普罗耶克图(dla projektu),维佩克·阿普卢约(wipecaplilujęw tej kwestii)。

Premie zazakończeniegłównychetapówrozwoju

Do tej pory wykonawcy byli wynagradzaniniemalżewyłączniena podstawie stawki godzinowej,którapomimo tego,je jestrozsądna,nie jest jednakwystarczająsjakoticha khyyokachyyachyzy Chociażprzy tympodejściuwiodłosięnam dobrze,to zdaje sobiesprawęz tego,taki model nie jest najlepszy,jeślichodzi orekrutacjęi utrzymanie przy firmie nowych人才。 W公司0 zapewniam swoim pracownikom premie,wypłacanew DCR,zaukończeniegłównychetapówprac。 十位模特级总理,捷克女模特儿,女模特儿巴蒂佐·波兹切尼,科菲尔·普罗菲洛·芬奇·沃辛奇和技术专家。

Wraz z tym,jak Politeia wchodzi wfazęprodukcji istnieje szansa,作者przyjąćpodobny模型jakoczęśćbudżetuskładanejpropozycji。 Mammocnąawersję,zarównow Company 0,jak iw przypadkuwykonawcówDecred,do pacece wysokich stawek godzinowych czy pensji,ponieważwpływato niekorzystnie na system motywacji,np。 mniej ambitne osoby niemająw interesiepracowaćszybko i wydajnie,ponieważprzekładasięto wkrzywdzącysposóbnazawartośćich portfela。 Zauważyłemprty tym jednak,przyznanie premii zakażdymrazem,gdyukończonyzostajegłównyetap prac ma o wiele wiele lepszywpływnamotywacjędo pracy。 Wykonawcy czy pracownicy的dążądo tego,abyzamykaćetapy prac,tak samo zachowujesięzarząd,一个nazalnysposóbmogąstwierdzić的osoby奖品,p praceidądo przodu。 zawierali grafik premii w tworzonych przez siebie propozycjach o szerszym zakresie oraz撰写的Sugerujępotencjalnym wykonawcom,由premiieodpowiadaływidocznym zzewnątrzdostarczonym efektom pracy创作。

Przejrzystośćfinansowa

Obiecałemzbyt wiele w kwestiiprzejrzystościfinansowej,gdy Decredstawiałpierwsze kroki w lutym 2016 r。,jednak owaprzejrzystośćjest teraz wzasięguwzroku。 2016年夏季运动会,skończywszynapóźnym比赛,比赛在Skarbcapocząwszyod lutego上进行。 Wowej rozpisce transakcjebędąopisanewzględemtego,na co przeznaczonezostałyśrodki,np。 市场营销,设计,罗兹沃伊。 Prace nadtąrozpiskązostanąukończone于2019年获得冠军,po czym proces upubliczniania owych notifyacji staniesięnawpółautomatyczny,dziękiczemu niebędęjużw nimźródłemutrudnień。

Zarządzaniewykonawcami

Wraz z biegiem czasuzarządzaniewykonawcami projektu Decredstałosięcoraz bardziejwymagającymzadaniem,zarównoprzezwzglądna ichilość,jak irozpiętośćzadańbranych pod uwa。 Ruszyłyprace namautomatyzacjączęściprocesuzarządzaniawykonawcami,zaczynającod procesuskładaniafaktur /rachunków。 格式化faktur irachunkówbędzieujednolicony w takisposób,by przykażdympunkcie w dokumenciewidniałzapis o rodzaju poniesionego wydatku。 Ujednolicenierachunkówumożliwipółautomatycznetworzeniezestawieńkosztów,co tego punktu w czasie da namfinansowąprzejrzystość。 系统十党的开玩笑na Politei,gdzieużytkownicy到wykonawcy,ich propozycje到przedstawiane rachunki,到audytorzyposzczególnychprojektów的管理员系统。 Rachunki odwykonawcówbędąprzeglądane,kontrolowane,i grupowane wjedną,zbiorczątransakcjęwypłatycomiesiąc,zkażdąpojedyncząwypłatcązzozierzzézzézzépózozozpropzozozpropzozozyprosystemia Gdy potwierdzimy,funkcjonalnośćPolitei jako systemu fakturowaniadziała,mamy w planachumożliwienieskładaniapropozycji dodania,乌苏尼西亚,我przeprowadzania audytu pracywykonawców。 Wydamy bardziejszczegółoweogłoszeniew蔓延的系统dlawykonawców,gdybędziejużgotowy dotestów。

温尼斯基

Niemogęsiędoczekaćtego,kiedy nasiużytkownicyi interesariuszezacznąbraćudziałwzarządzaniunaszym Skarbcem orazcałymprojektemmówiącogólnie。 Pełnieniefunkcji kustosza Skarbca,作者:łociekawąrolą,jednakżechętniepodzielęsiętąwładzą和wynikającąz tegoniezależnościąiniezawisłością。 Teraz gdy interesariusze Decredmająjużmożliwośćbraniaudziałuwzarządzaniuprojektem,możemyrozszerzyćzakres naszych prac izaangażowaćw nie naszychużytkownikóposw bardziej zna。 Zpewnościąpo drodzeczekająnas niespodzianki,więcspodziewajciesięniespodziewanego ibądźcieczujni。

[Tekstukazałsię15.października2018 r。

Źródło:https://blog.decred.org/2018/10/15/Politeia-in-Production/

Tłumaczenie:kozel(@artikozel)]