以太坊Anlamak

比特币dijitalaltınve Internetparasıgibiakıldakalıcısloganlara sahip,ancak以太坊nedir? Tamanlamıylaaçıklamayapabilecek biri varmı? ”DünyaBilgisayarı”kavramıaslındaEthereum’uaçıklıyorancak bu seferdünyadaki“DünyaBilgisayar” nedir吗? sorusukarşımızaçıkıyor。 Bilgisayar bilimleri dersi almadan Ethereum’ungerçekteneolduğunuaçıklamayaçalışacağım。

“以太坊网络在hükümetidirveakıllısözleşmeleryasalarıdır中。”

Ethereum’un derin etkilerini anlamakiçin,互联网的hükümetininişleyişiniinceleyelim。

YasalarıOluşturmakveYürülüğeKoymak

Ethereum’daki yasalar,gelenekselhükümetyasalarındanbirazfarklıdır。 İlkolarak,以太坊yasalar herkestarafındanoluşturulabilir。 Yani,komşunuzve belediyebaşkanıhatta Elon Musk hepsi temeldeeşittir。

Geleneksel olan yasalaraİnternetHükümeti’ndeakıllısözleşmeler(智能合约)丹尼尔。 Kodlarayazılmışlardırve kodaçıkçayetkilendirilmedikçe,yorumlamaya asla yer yoktur。 Yani diliöğrenecekolursanız,比尔·亚拉(yiz yasayapıcıolursunuz)! ArtıkInternethükümetininyasamaorganınaüyeoldunuz。

Bir yasayazıldıktan声乐,hükümetinyürütmeOrganıtarafındanuygulanmalıdır。 Nedir bu器官? 以太坊yazılımınıçalıştıranbir bilgisayarağı。 bu yygulamamasraflarıiçinağdayer bilgisayarlaraöncedenödemelisiniz。 (汽油价格)Ancak buücret儿子derece ucuzdur。 Yürütülecekve uygulanacak bir yasaiçinyaklaşıkyarımcentödemenizgerektiğinidüşününcegünümüzdekikonvasyonelhükümetmasraflarıakıllaradurgunluk verebilir。 Yani birdiğeranlamdayarımcentiniz varsa buakıllısözleşmesiziağınyönetimbölümündensorumlu yapar。 (teorik ve pratik olarakgeçerlidir。)

YasalarıUygulamak

Bir yasahazırlamak,赫克辛·努塔吉普edeceğianlamınagelmiyor。 Yasanızınbenimsenmesiiçinvatandaşlarıbilgilendirmeli,vatandaşlarıizleyen,denetleyenkişilerintamamenvatandaşınçıkarlarıdoğrultusundahareketettiğikonusunda yinevatandaşıikki etmen。

Ayrıcaizlemeyi hangi yasalaragöreseçe​​ceğinizekarar vermeniz gerekir。 İyiyasalar -yaniakıllısözleşmeler-onlarıtakip edenlere belirgin avantajlarsağlayacaktır。 Grupiçindekooperatif eylemlere ve daha fazlakarşılıklıgüvenoluşacaktır。(ETHtopluluğu,EEA,ERC-20 tokençıkaranprojeler bunaörnektir。)

Yasalarlasağlanankooperatif eyleme birörnekolarak Uber gibi bir hizmetigösterebiliriz。 Sürücüler,kötüyolcularakarşıkendilerini koruyacak yasalara uyacak,yasalar dasürücülerikoruyacaktır。 Yolcular dakötüsürücülerdenkoruyacakyasalarıtakip edebiliyor。 ŞimdiİnternetHükümeti’ninakıllısözleşmeyasalarınınkonseptinigöstermekiçin和Uberyasasıhazırlayabiliriz。

*Eğer(bir yolcu olarak)sürücünüzesaldırırsanızvesürücüsaldırdığınızadair Uber’e rapor verirse,hizmettenatılırsınız。

* Uber’e bu durumu bildirdiniz ve birgüniçindebirkarşıdavaaçarsanız,anlaşmazlığıçözmekiçinrastgele bir hakem atanacak。

Görselleştirirsek;

Buakıllıkontratyasası,çaz masraflagrupları组织了etmekiçingereklikorumayısağlar。

YasalarıÇiğnemek

网址为hükümetininilginçbirözelliğivardır。 Buhükümetinyasalarınıçiğnemekneyazıkkiolanaksızdır! Tümkanunlar tamtanımlandıklarıgibiuygulanır。 Örneğin,优步örneğimizdebir yolcunun birsaldırıdüzenlenmesidurumunda yasalaragöreyolcunun yolaçıkmasıdaima engellenir。 Yeni birkullanıcıolupolmadıklarıveya Uber’inbaşkanıve kurucusuolduklarıönemlideğildir。 Bu nosyon yolsuzluklasavaşmakiçinharika bir fikiriçeriyor。 O halde yolsuzluklamücadeledeharcadığımızzaman ve enerjiyifarklışekildenedendeğerlendirmiyoruz吗?

Birçokyasaçoğunluklakötütasarlanmıştırvehaksızlıkiçerir。 Mevcutkötütasarlanmışvehaksızlıkiçerenyasalar aynentanımlandığışekildeinsanlarınyorumuylayürütüldü。 Vesonuçtayasalarkorkunçbir hale geldi。 Fakat biz yeni internethükümetleriolarak bukötüyasalarıayıklamamızgerekiyor。 Üstelikkötübiryasayıuygulamak,aktif olarakvatandaşazarar veriyorsa,onutanımlamakkolaydır。

保留所有权利,并保留所有权利。 Unutmayın,互联网hükümetindetümyasalar devreye girer veuygulanır。 Bu durumukötükanunlarınyok edilmesineyönelikbasit bir mekanizma olarakdüşünebiliriz。

YasalarınBilimselYöntemleYönetişimi

Yönetişim,insanlığın和eskisorunlarındanbiridir vehiçbirşekildeçözülemiyor,ancakfarklıyaklaşımlargeliştiriliyyor。 Eşitsizlik,adaletsizlik ve yolsuzluk和现代çağınözelliklerinitanımlamaktabirçekincegörmüyorum。 Bugüninsanlıktarihi en zorluvakalarınbazılarıylakarşıkarşıyadır。 Etkili biryönetişimekesinlikleşansvermeliyiz。

互联网问题的解决者karşısındakien iyişansımızolabilir。 Akıllısözleşmelergibidüşükmaliyetlehazırladığımızyasalarla ilk kez bilimselyöntemi,denemeyanılmayıyönetişimeuygulayabiliriz。 Katılımlıyasalar,她的孩子们在vesözhakkınınolduğuanlamınagelir。 尤尼蒂姆(Yönetişimileakıllısözleşmelerleyazdığımızkanunlarınetkinliklerinidoğrubirşekildeölçmemizisağlayabiliriz)。 赫克斯(Herkes),青年会(Yakiy yasalarhazırlayarakeski),丹迪克·维·科蒂(dandik vekötüetkiye)sahipkanunlarınyerinihızlaalabileceğianlamınagelir。

Yönetişimibir bilim halinedönüştürebilirve herkes在ékilive adil olanyasalarıkeşfedebiliriz。

以太坊sadece Internethükümetideğil,aslındasizindir。

*以太坊币以太坊KarlFloersch’ınblogundapaylaşmışolduğu8Aralık2016 tarihli“以太坊简介:互联网的政府”isimliyazınınçoğunluklaçevirisidir。 Orjinalyazıiçin: https ://karl.tech/intro-to-ethereum/

Yararlandığımdiğerkaynaklar;
https://www.technologyreview.com/s/609227/this-is-the-reason-ethereum-exists/